Územný plán mesta Hurbanovo Územné plány miest a obcí Územný plán obce Plavecký Peter

Územný plán mesta Šaštín-Stráže

Mesto Šaštín Stráže leží v okrese Senica. Vzniklo zlúčením dvoch samostatných obcí Šaštín a Stráže.

Historické jadro miestnej časti Šaštín si aj v súčasnosti zachovalo postavenie základného kompozičného prvku, z ktorého sa odvíja celková urbanistická koncepcia priestorového usporiadania mesta. Miestna časť Stráže sa vyvíjala ako sídlo poľnohospodárskeho charakteru budované ako typ cestnej radovej dediny a zástavby.

Historické dominanty mesta tvoria v časti Šaštín Kláštor paulínov – národná kultúrna pamiatka pozostávajúca zo 7 pamiatkových objektov. Pútny kostol – Bazilika, budova bývalej kartúnovej továrne, rím.-kat. farský kostol v starom Šaštíne, budova synagógy, vrátane uceleného radu zachovaných štítových domov na ulici Zápotočná, väčší rozsah ešte existujúcich objektov niekdajšej ľudovej, roľníckej a meštianskej, profánnej architektúry na území súčasného mesta.

investor/obstarávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
2007

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo