Územný plán obce Horná Súča Územné plány miest a obcí Územný plán mesta Šaštín-Stráže

Územný plán mesta Hurbanovo

Mesto Hurbanovo z hľadiska predpokladov rozvoja má výhodnú polohu, je súčasťou ťažiska osídlenia druhej úrovne (novozámocko-komárňanské ťažisko osídleniana) a leží na ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra – Nové Zámky – Komárno. V ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja je mesto Hurbanovo špecifikované ako rozvojové centrum štvrtej skupiny.

Organizačná štruktúra mesta je tvorená 7. miestnymi časťami. Mesto je charakteristické značným počtom kúrií, kaštieľov, ktoré boli postavené v 18. a 19. storočí. Mesto je známe založením jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe.

Z hľadiska prírodnej kompozície mesta resp. jeho častí, dominantné postavenie má poľnohospodársky využívaná krajina s veľkoblokovou štruktúrou, plochy vinohradov, tok Žitavy – alúvium Žitavy s charakterom mokrade s hojným výskytom vodných a močiarnych druhov flóry a fauny, Hurbanovský kanál, vodné plochy vzniknuté po ťažbe štrku, lokalita Aba – historická vinohradnícko-ovocinárska lokalita so zachovanou pôvodnou štruktúrou parciel, so zmiešanými kultúrami viniča, ovocných drevín a jednoročných plodín.

investor/obstarávateľ: Mesto Hurbanovo
2008

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo