Občianske a polyfunkčné objekty Kostol Nová Dedinka

Polyfunkčný objekt, Most pri Bratislave


Navrhovaný trojpodlažný polyfunkčný objekt, situovaný na exponovanom mieste vstupu do obce, vytvára predpoklad posilnenia obchodno-obslužných aktivít v novo urbanizovanej časti obce. Situovanie a tvar objektu je priamo ovplyvené pôdorysom parcely a rešpektovaním limitujúcich a obmedzujúcich podmienok trás inžinierských sietí. Hmotovo-priestorové riešenie má kompaktný výraz, evokuje náznak novej štruktúry, ktorá sa podriaďuje mierke rozvojového územia.

lokalita: Most pri Bratislave
stupeň: AŠ, DÚR, DSP
autori: Vojtech Krumpolec, Juraj Krumpolec
foto: Vladimír Vodný (vizualizácie)
2010 - 2011

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo