Multifunkčný objekt Dunajská ulica Občianske a polyfunkčné objekty Obnova a nadstavba objektu radnice Modra

Dom smútku Modra


Mestský cintorín v Modre nachádzajúci sa v južnej časti centra je súčasťou pamiatkovej zóny. Dominantou cintorína sú národné kultúrne pamiatky: gotický kostol Sv. Jána Krstiteľa z druhej polovice 14. storočia a renesančná zvonica.

Novostavba je situovaná v areáli cintorína, pri hlavnom vstupe, na mieste pôvodného domu smútku. Orientáciou hlavnej fasády do cintorína otvára a rozširuje vstupný priestor. Smerom k Dolnej ulici vymedzuje hranicu cintorína, nahradením pôvodného plota fasádou citlivo dotvára uličný priestor. Základným princípom architektonického riešenia nového domu smútku je jednoduchosť a strohosť vo výrazovom stvárnení. Hlavným kompozičným princípom je prienik dvoch hmôt, hmoty obradnej sály v úrovni sedlovej strechy a hmoty plochej strechy ako vysunutej konzoly. Použité materiály vychádzajú priamo z charakteristík lokality a regulácií pamiatkovej ochrany.

Ocenenia

investor/obstarávateľ: Mesto Modra
autori: Mária Krumpolcová, Vojtech Krumpolec, Peter Derevenec, Vladimír Vodný, Juraj Krumpolec
foto: Juraj Krumpolec, Peter Szalay (interiér)
2005 - 2007

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo