Obnova NKP Považský hrad Obnova pamiatok Obnova a rekonštrukcia Meštianskeho domu, Modra

Obnova Kúrie Ordódyovcov v Hurbanove (NKP 2509/1)


Kúria Antala VI. Ordódyho sa nachádza v anglickom parku, situovanom v dnešnom širšom centre mesta Hurbanovo, časť Bohatá. Kúria má pôdorys v tvare písmena „L“, dlhšou stranou v smere východ-západ. Reprezentačné krídlo objektu je kratšie a orientované v smere sever-juh. Hlavný vstup do objektu s rampou pre prejazd kočiarov pred portikom je situovaný na južnej fasáde reprezentačného krídla. Vedľajšie vstupy do objektu sú z otvorenej stĺpovej chodby, ktorá lemuje dlhšie, hospodárske krídlo na južnej fasáde vstup do podkrovia a jeden z vedľajších vstupov sa nachádza na východnej fasáde hospodárskeho krídla.

Cieľ obnovy a využitia objektu:

  • odstránenie nevyhovujúceho stavebnotechnického stavu, nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov a zníženie energetickej náročnosti s ohľadom na špecifiká kultúrnych pamiatok a zabezpečenie ich vybavenia
  • využitie objektu na kultúrno-spoločenské a osvetové účely (knižnica, galéria, múzeum a pod.)
  • napojenie sa na existujúce kultúmo poznávacie trasy, v kultúmo-poznávacom turizme

lokalita: Hurbanovo, Bohatá
stupeň: DSP, RP
investor/obstarávateľ: Mesto Hurbanovo
autori: Vojtech Krumpolec, Peter Derevenec
spolupráca: Peter Hudák (Architektonicko-historický výskum), Michaela Mederlyová (Sadové úpravy)
2010

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo