Kostol Nová Dedinka Občianske a polyfunkčné objekty Dom smútku Modra

Multifunkčný objekt Dunajská ulica


Návrh rieši lokalizáciu multifunkčného objektu s prevládajúcou funkčnou náplňou obchodno-obslužných prevádzok so zastúpením priestorov pre administratívu a bývanie, realizáciou ktorých sa vytvoria predpoklady pre posilnenie obchodno-obslužných aktivít v centrálnej časti mesta, ako aj pre formovanie Dunajskej ulice ako obchodnej ulice.

lokalita: Dunajská ulica, Bratislava
stupeň: AŠ, DÚR, DSP, RP
autori: Vojtech Krumpolec, Juraj Krumpolec
2005 - 2010

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo